ARAMA
 

Yerli Malı Belgesi

GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi

2. Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler

3. Sanayi Sicil Belgesi sureti.

4. İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.

5. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.

6. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).

7. Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti.

8. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri).

9. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti.

10. Maden Ruhsatı sureti.

11. TOBB Yerli Malı Belgesi Ücreti olan 135,00 TLye ait Dekont

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE AİT HESAPLAR

Mevzuat Linki => https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/YerliMaliBelgesi.php
 

İndirmek istediğiniz dosyanın ismine tıklayınız

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri