ARAMA
 

Sigorta Primleri

TOBB’dan alınan yazıda; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 06.03.2012 tarihli e-posta ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’ne bildirilen yazıya atıfla, tarımsal faaliyette bulunan sigortalıların sattıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben yapılan kesinti oranının %5 olarak uygulanması gerektiği bildirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda 29.03.2012 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu 2012 Toplantısında detaylı bilgi sunuşu yapıldığı ve Kurum yetkililerince konu hakkında gerekli düzenlemelerin yapılacağı yönünde görüşlerin alındığı ifade edilmiştir.

Bu çalışmalar sonucunda, 17.04.2012 tarih ve 28267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin:
Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla kesinti yapmaya, kesinti oranını %5 oranına kadar belirlemeye yetkilidir. Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.’’ hükmünü içerdiği bildirilmiştir.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce duyurulan 18.04.2012 tarih 2012-9 sayılı e-postada; ‘’Tarımsal ürün bedellerinden yapılacak kesinti işlemlerine ilişkin tebliğ çalışmaları devam etmekte olup, kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerin, 17.04.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni tebliğ yayımlanıncaya kadar tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben %1 oranında kesinti yapmaları gerekmektedir.’’ denildiği ifade edilmiştir.

Tevkifat yapmakla yükümlü olan tarım sektöründe faaliyette bulunan üyelerimize önemle duyurulur.

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri