ARAMA

 

Libya-Suriye/SGK Prim Borçlarının Ertelenmesi Hakkında

Odalar Birliği’nden aldığımız yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Ekonomi Bakanlığı tarafından Libya ve Suriye’nin olağanüstü politik riskin gerçekleştiği ülkeler olarak tespit edilmesi neticesinde, 6111 sayılı Kanunun 168. Maddesinin birinci fıkrası ve 2012/2941 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 213 sayılı Kanunun 13. Maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilen Libya ve Suriye’de faaliyet gösteren Türk şirketlerinin bu ülkelerde faaliyet işyerleriyle sınırlı kalmak kaydıyla, 6111 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan sigorta prim borçlarının ödeme vadesinin uzatılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair çalışmalara başladığı belirtilmektedir.

Ayrıca, 2011 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunca Libya’da meydana gelen olaylardan etkilenen işverenlerin, bu ülkede bulunan işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalıların prim borçlarının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi” başlıklı 91. Maddesi kapsamında erteleme halinin daha önce kabul edildiği, bununla birlikte Ekonomi Bakanlığı tarafından Libya ve Suriye’nin olağanüstü politik riskin gerçekleştiği ülkeler olarak tespit edildiği ve bu durumun 2012/2194 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtildiği dikkate alındığında, anılan ülkelerdeki işyerlerinden kaynaklanan prim borçlarının yeniden erteleme halinin kabul edilmesinin mümkün bulunduğu ifade edilmektedir.

Anılan ülkelerde faaliyette bulunan işverenlerin, Türkiye’de bulunan diğer işyerinden kaynaklanan Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının ise, 6138 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. Maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme imkanı bulunduğu belirtilmektedir.

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri