ARAMA

Kalite ve Akreditasyon

KALİTE POLİTİKASI 

Gerek Bolu iş dünyasını temsil etmenin verdiği güç,

Gerekse sınırları 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı ile çizilen görev ve yetkileri çerçevesinde, hukuka tam bağlılık ilkesinden ayrılmadan;

Üyelerine hizmet sunumunda zorunluluk değil gönüllülük prensibi ile hareket etmeyi temel prensip edinen, değişen ve gelişen dünya karşısında üyelerinin iktisadi ve mesleki olarak kendilerini geliştirmelerinde ve kendilerini yarınlara taşımalarında en öncelikli destek ve yönlendirme noktası olarak bölgenin ve ülkenin fark yaratan meslek kuruluşlarından birisi olmayı,

Kendisine temel kalite politikası olarak seçmiştir.

MİSYONUMUZ 

Üyelerimizin beklentilerini alarak memnuniyet düzeyini en üst seviyeye çıkarmak,

Araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütmek,

Bilgi teknolojilerini etkin biçimde kullanmak,

Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmalara destek olmak,

Üniversite, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerini bölgenin ortak çıkarları doğrultusunda bir araya getirerek sinerji yaratmak,

Tüm bu faaliyetleri, toplam kalite prensipleri içerisinde, çalışanlarının gelişimini destekleyen, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde çağdaş yönetim anlayışı ile gerçekleştirmektir.

VİZYONUMUZ 

Bilgi toplumu olabilmenin kaçınılmaz sonucu olan küreselleşmenin en önemli aktörü konumundaki üyelerimizin bu süreci sağlıklı bir biçimde yönetebilmeleri için;

Yönetimde, katılımcı ve çağdaş yönetişim anlayışını benimsemiş,

Karar süreçlerinde bilgi ve bilişim teknolojilerini kullanan,

Sorunların tespiti ve çözüm önerilerinde proaktif yaklaşım sergileyen,

Bölgesel ekonomik ve sosyal politika belirleme süreçlerine doğrudan katkı sağlayan,

Üyelerinin tüm beklentilerini karşılayabilecek nitelikte hizmet veren,

Güvenilir ve Lider bir kuruluş olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Bu vizyona ulaşılırken aşağıdaki ilkeler temel alınmaktadır:

Ülke çıkarları ve sosyal sorumluluğumuz göz ardı edilmeden, hizmette bölgesel ekonominin tüm sektörlerini kapasayacak bütüncül bir yaklaşım,

Üyeler arasında diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek, katkı ve sahiplenmenin sağlanması,

Oda hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yapılması,

Hizmetlerimizin sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik, verimlilik ve memnuniyetin sağlanması,

Bölgemizde girişimciliğin özendirilmesi ve ekonominin bu muhtemel aktörlerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi.

Ayrıca,

Tüm paydaşlar, Odanın amaç ve hedefleri doğrultusunda, birbirini tamamlayan ve destekleyen kurumlar olarak işlev görecek ve uygulanabilir ve tutarlı politikalar; doğru ve güncel verilerden elde edilmiş sağlıklı bilgilerle oluşturulacaktır.

Duyurular   [Tümü]

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri